ต่อกัน

ภาษาอังกฤษ


adv each other
ความหมายเหมือนกับ: กัน , ซึ่งกันและกัน , กันและกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: mutually , reciprocally , one another
ตัวอย่างประโยค: ความสัมพันธ์ของเราที่ยืดยาวเพราะเราดีต่อกันเสมอมา