ตู้พระมาลัย

ภาษาอังกฤษ


n kind of case for holding treatises in Buddhism
คำอธิบาย: ตู้ใส่คัมภีร์พระมาลัยซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคัมภีร์ใบลาน
หน่วยนับ: ตู้, ใบ, ลูก, หลัง
ความหมายเหมือนกับ: หีบพระมาลัย