ตู่ตัว

ภาษาอังกฤษ


v mistake
คำอธิบาย: อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว
ความหมายเหมือนกับ: เพี้ยนตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: drop words , misread
ตัวอย่างประโยค: เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด