ตุ้มมะพร้าว

ภาษาอังกฤษ


n small and fallen coconut
คำอธิบาย: ลูกมะพร้าวเล็กๆ ที่เสียหล่นลงมา
หน่วยนับ: ลูก