ตุ้งติ้ง

ภาษาอังกฤษ


n name of classical Thai song
คำอธิบาย: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: เพลง, บท, ท่อน
ความหมายเหมือนกับ: ตุ้งติ้งเปลญวณ
v be girlish
คำอธิบาย: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ความหมายเหมือนกับ: ดีดดิ้น , กระตุ้งกระติ้ง , ดุ้งดิ้ง , กระชดกระช้อย , ตุ๊กติ๊ก
คำที่เกี่ยวข้อง: be coquettish
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขาตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงเลย
adv coyly
คำอธิบาย: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ความหมายเหมือนกับ: ดีดดิ้น , กระตุ้งกระติ้ง , ดุ้งดิ้ง , กระชดกระช้อย , ตุ๊กติ๊ก
คำที่เกี่ยวข้อง: bashfully , coquettishly
ตัวอย่างประโยค: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก
n earring
คำอธิบาย: ชื่อตุ้มหูชนิดหนึ่ง มีระย้าห้อย
หน่วยนับ: คู่