ตุ่มเล็กๆ

ภาษาอังกฤษ


n prickly heat
ความหมายเหมือนกับ: ผื่น , เม็ดเล็กๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: heat rash , sudamina , sudamen , papule , pustule , blister