ตุริยางค์

ภาษาอังกฤษ


n stringed or wind musical instruments
คำอธิบาย: ส่วนของเครื่องดีดสีตีเป่า
ความหมายเหมือนกับ: ดุริยะ