ตุกติก

ภาษาอังกฤษ


v be tricky
คำอธิบาย: มีชั้นเชิง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ซื่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: play tricks , be cunning , be sly , do the dirty on someone , cheat
คำตรงข้าม: ตรงไปตรงมา
ตัวอย่างประโยค: ตอนเย็นๆ ผลการเลือกตั้งก็ออกมาโดยมีเสียงครหาว่ารัฐบาลตุกติก