ตุ

ภาษาอังกฤษ


adj stinky
คำอธิบาย: ลักษณะกลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งคล้ายกลิ่นเนื้อหรือปลาที่ตากไม่ได้แดด, ใช้ประกอบคำเหม็น
ความหมายเหมือนกับ: ตุๆ , เหม็นตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: smelly , foul-smelling , stuffy-smelling
คำตรงข้าม: หอม
ตัวอย่างประโยค: ปลาตัวนี้มีกลิ่นตุ