ตื้นเขิน

ภาษาอังกฤษ


v be shallow
ความหมายเหมือนกับ: ตื้น , เขิน
คำตรงข้าม: ลึก
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงฤดูแล้ง น้ำในแม่น้ำลำคลองตื้นเขินมาก