ตื่นนอน

ภาษาอังกฤษ


v wake up
คำอธิบาย: ลุกขึ้นหลังจากหลับ
ความหมายเหมือนกับ: ตื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be awake , get up
คำตรงข้าม: เข้านอน , หลับ
ตัวอย่างประโยค: หลังจากตื่นนอนแล้ว ชายชราก็นั่งมองท้องฟ้าในยามรุ่ง