ตื่นตัว

ภาษาอังกฤษ


v be awakened to
คำอธิบาย: รู้และปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์
ความหมายเหมือนกับ: ทันเหตุการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be alert , be well-informed , be active
ตัวอย่างประโยค: ในระยะเริ่มต้นของยุคปัญญาประดิษฐ์นี้ มีนักวิจัยทางด้านนี้ตื่นตัวที่จะทำการวิจัยกันมาก