ตึ้กๆ

ภาษาอังกฤษ


adv sound of the throbbing of the heart
ความหมายเหมือนกับ: ตึกๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: loudly , wildly