ตึงตัง

ภาษาอังกฤษ


adv loudly
คำอธิบาย: เสียงเอะอะ, เสียงดังอย่างของหนักๆ ตกลงบนพื้นหลายๆ ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: เอะอะตึงตัง
คำที่เกี่ยวข้อง: wildly , boisterously , nosily
ตัวอย่างประโยค: ลมบนปะทะกันตึงตังเหมือนเสียงฟ้าร้อง
adj impolite
คำอธิบาย: กิริยามารยาทซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: crude and impetuous , rash , impertinent , rude , bad-mannered
ตัวอย่างประโยค: เขาเคยเป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนหยาบคายตึงตัง