ตึกระฟ้า

ภาษาอังกฤษ


n skyscraper
คำอธิบาย: อาคารที่สูงมาก
หน่วยนับ: หลัง, ตึก
ความหมายเหมือนกับ: อาคารสูง
ตัวอย่างประโยค: ในประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างตึกระฟ้าติดกันเป็นจำนวนมาก