ตีสำนวน

ภาษาอังกฤษ


v speak eloquently
คำอธิบาย: พูดใช้สำนวนโวหารเป็นเชิงอวดฉลาด
ความหมายเหมือนกับ: เล่นสำนวน , ตีโวหาร , ตีฝีปาก , เล่นสำบัดสำนวน
คำที่เกี่ยวข้อง: play with words , use idiomatic expression , wisecrack
ตัวอย่างประโยค: ประเด็นที่พูดตอนแรกไม่ได้ตีสำนวน แต่ต้องการให้ลองพิจารณา