ตีสาย

ภาษาอังกฤษ


v send a telegram
คำอธิบาย: ส่งรหัสสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยสายตัวนำที่โยงติดต่อถึงกันและอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: ส่งโทรเลข
คำที่เกี่ยวข้อง: wire , cable
ตัวอย่างประโยค: ผมจะตีสายไปถึงเขา โปรดรับสายด้วย