ตีนคู้

ภาษาอังกฤษ


n name of Thai vowel
ความหมายเหมือนกับ: สระอู
คำที่เกี่ยวข้อง: accent mark , tone