ตีนกา

ภาษาอังกฤษ


n cross
คำอธิบาย: เครื่องหมายกากบาทมีรูปดังนี้ + หรือ x
ความหมายเหมือนกับ: กากบาท , ไม้จัตวา
คำที่เกี่ยวข้อง: plus sign , fourth tone sign(+) , multiplication sign , xmark
ตัวอย่างประโยค: เราเรียกเครื่องหมายกากบาทว่าตีนกา
n wrinkle
คำอธิบาย: เรียกรอยย่น ซึ่งปรากฏที่หางตามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หน่วยนับ: รอย
ความหมายเหมือนกับ: รอยตีนกา
คำที่เกี่ยวข้อง: crow´s-feet
ตัวอย่างประโยค: เธอพยายามทำยามาลบรอยตีนกาที่หางตา
n goose grass
คำอธิบาย: ชื่อหญ้าชนิด Eleusine indica Gaertn. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นแบน ช่อดอกเป็นก้านเดี่ยว ปลายก้านแตกเป็นแขนงสั้นๆ คล้ายตีนกา ใช้ทำยาได้
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: หญ้าตีนกา , หญ้าปากคอก
คำที่เกี่ยวข้อง: clivers , yard grass , coarse tufted annual , eleusine indica