ตีกระเชียง

ภาษาอังกฤษ


v row with oars
ความหมายเหมือนกับ: กรรเชียง
คำที่เกี่ยวข้อง: row with paddles
v backstroke
ความหมายเหมือนกับ: กรรเชียง
คำที่เกี่ยวข้อง: float on one´s back