ติ่ง

ภาษาอังกฤษ


n protrusion
คำอธิบาย: เนื้อหรือสิ่งที่งอกหรือยื่นออกมาเล็กๆ จากส่วนใหญ่
หน่วยนับ: ติ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: excrescence , appendix , projection , outgrowth , protuberance , bulge , lump
ตัวอย่างประโยค: ปลาที่กินพืชจะมีติ่งที่กระเพาะอาหารยื่นออกมามากมายเพื่อช่วยในการดูดซับอาหาร