ติโทษ

ภาษาอังกฤษ


v blame
ความหมายเหมือนกับ: ติเตียน , ตำหนิ
คำที่เกี่ยวข้อง: censure , reprimand , condemn , criticize , reproach
คำตรงข้าม: ชมเชย , ชื่นชม , สรรเสริญ