ติดเป้ง

ภาษาอังกฤษ


v (fucking dogs) get stuck
ความหมายเหมือนกับ: ติดเต้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: still mate (/pair) with each other , get stuck during mating , , get stuck during pairing , get stuck during coupling , (of animals) to produce young