ติดอยู่

ภาษาอังกฤษ


v be unfinished
ความหมายเหมือนกับ: คั่งค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: be undone , be pending , be incomplete
adj unfinished
ความหมายเหมือนกับ: คั่งค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: undone , pending , be incomplete
v hang
คำที่เกี่ยวข้อง: get stuck , dangle , strand
v stick
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: remain , strand , obstruct , be stuck , be pending , remain stuck , lodge in
v stick
คำที่เกี่ยวข้อง: attach
v bind
ความหมายเหมือนกับ: ติด
คำที่เกี่ยวข้อง: fix , tie up , compel , confine , detain , restrict