ติดสุรา

ภาษาอังกฤษ


v be alcoholic
คำอธิบาย: อาการที่ต้องการดื่มสุราตลอดเวลา
ความหมายเหมือนกับ: ติดเหล้า
คำตรงข้าม: เลิกสุรา
ตัวอย่างประโยค: พ่อสอนให้ผมมีความประพฤติดี มีศีลธรรม เช่น ไม่ติดสุราหรือยาเสพติด