ติดลบ

ภาษาอังกฤษ


v be in deficit
คำอธิบาย: มีรายจ่ายเกินรายได้
คำที่เกี่ยวข้อง: be short of , be in debt , overspend , be in the red , can´t make both ends meet
คำตรงข้าม: บวก , เพิ่มจำนวน
ตัวอย่างประโยค: เงินเดือนของเขาติดลบทุกเดือน ไม่พอกับรายจ่าย
adj minus
คำอธิบาย: ที่มีค่าเป็นลบน้อยกว่าศูนย์
ตัวอย่างประโยค: ถ้าใส่ตัวเลขติดลบลงไปเครื่องจะไม่ทำงาน