ติดราชการ

ภาษาอังกฤษ


v be occupied with government duty
คำอธิบาย: ติดงานในหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: be bound by pressure of official business
ตัวอย่างประโยค: การประชุมครั้งนี้ไม่เต็มคณะเนื่องจากกรรมการบางท่านติดราชการ