ติดยาเสพติด

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to drugs
คำอธิบาย: เสพยาเสพติดอย่างขาดไม่ได้ ถ้าไม่ได้เสพจะเกิดอาการทุรนทุราย เป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: เขาเคยติดยาเสพติดมาก่อน แต่ตอนนี้เลิกเด็ดขาดแล้ว