ติดบอร์ด

ภาษาอังกฤษ


v be on the board
คำอธิบาย: มีรายชื่อขึ้นบอร์ด เพราะมีความสามารถกว่าคนอื่นๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: put on a board , be among the best of the successful candidates
ตัวอย่างประโยค: เธอเรียนดีจึงมีชื่อติดบอร์ดของมหาวิทยาลัย