ติดบวก

ภาษาอังกฤษ


v be in surplus
คำอธิบาย: เพิ่มจำนวน (ใช้เฉพาะการบัญชี)
ตัวอย่างประโยค: บัญชีติดบวกขึ้นมากกว่าไตรมาสที่แล้ว