ติดต่อสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ


v communicate
คำอธิบาย: พูดจาตกลงกันเพื่อความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: สื่อสาร , ติดต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: contact
ตัวอย่างประโยค: ที่ประชุมมีมติให้พนักงานในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันเอง และร่วมงานกันทำให้งานได้ผลยิ่งขึ้น