ติดตามผลงาน

ภาษาอังกฤษ


v follow up
คำอธิบาย: คอยรับฟังการเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้บริหารจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรของตน