ติดงาน

ภาษาอังกฤษ


v be busy
คำอธิบาย: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้
ความหมายเหมือนกับ: ติดธุระ
คำที่เกี่ยวข้อง: be engaged , be tied up with work , be very busy with one´s work , be busily engaged
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน