ติดกับ

ภาษาอังกฤษ


conj adjoin
คำอธิบาย: อยู่ชิดกันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้กับ , ติด , ชิดกับ
คำที่เกี่ยวข้อง: be contiguous , close to , connect , be adjacent to , border on , join to
คำตรงข้าม: ห่าง
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างบ้านใหม่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยา
v trap
คำอธิบาย: อาการที่เข้าไปโดนกับดักแล้วกับดักปิดหรืองับทันที
ความหมายเหมือนกับ: ติดกับดัก , ติดบ่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: snare , caught in a spring trap , fall into a trap
ตัวอย่างประโยค: กระต่าย 2 ตัว ติดกับที่นายพรานวางไว้