ติง

ภาษาอังกฤษ


v admonish
คำอธิบาย: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: ท้วง , ทักท้วง , ท้วงติง , คัดค้าน , แย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: expostulate , remonstrate , object , protest
คำตรงข้าม: สนับสนุน , เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย