ตำลึง

ภาษาอังกฤษ


clas Thai monetary unit of four ticals
คำอธิบาย: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 4 บาท เท่ากับ 1 ตำลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: Thai weight unit of four ticals , unit of weight , weight of silver (equal to four baht or 60 grams)
ตัวอย่างประโยค: วงปี่พาทย์ที่หามา ราคาวันละ 15 ตำลึง ละครเหมาเล่นอยู่วันละ 2 ตำลึง
n Coccinia grandis (Cucurbitaceae)
คำอธิบาย: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตำลึง , ผักตำลึง
คำที่เกี่ยวข้อง: species of creeper , Coccinia indica (elothria heterophylla)
ตัวอย่างประโยค: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง