ตำราเรียน

ภาษาอังกฤษ


n textbook
คำอธิบาย: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: หนังสือเรียน , แบบเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: text
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง