ตำรับตำรา

ภาษาอังกฤษ


n textbook
คำอธิบาย: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: ตำรา
ตัวอย่างประโยค: ท่านสามารถสะสมความรู้ของท่านได้ด้วยการอ่านจากตำรับตำรา และหนังสือต่างๆ ที่ท่านสนใจ