ตำรวจเทศกิจ

ภาษาอังกฤษ


n municipal police
หน่วยนับ: คน