ตำรวจตระเวณชายแดน

ภาษาอังกฤษ


n frontier policeman