ตำรวจดับเพลิง

ภาษาอังกฤษ


n fire police
หน่วยนับ: คน