ตาเอก

ภาษาอังกฤษ


n squint-eyed
คำอธิบาย: ตาที่มีลูกตาดำอยู่ไม่ตรงที่
หน่วยนับ: ข้าง, คู่
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหล่ , ตาเข
คำที่เกี่ยวข้อง: cross-eyed , astigmatic-eyed
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ชอบให้เพื่อนล้อว่าเขาเป็นตาเอก