ตาเหลือกตาพอง

ภาษาอังกฤษ


adv frighteningly
คำอธิบาย: อาการที่แสดงความตกใจกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหลือก , ตาเบิกโพลง , ตาค้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: alarmingly , frantically , fearfully
ตัวอย่างประโยค: เขานั่งตาเหลือกตาพองอยู่กับที่เหมือนเห็นผี