ตาเดียว

ภาษาอังกฤษ


n name of species of fish
คำอธิบาย: ชื่อปลาในอันดับ Pleuronectiformes (Heterosomata) มีหลายวงศ์หลายสกุล เช่น ชนิด Psettodes erumei, Pseudorhombus arsius, Cynoglossus lingua พบทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด มีขนาดแตกต่างกันมาก คืออาจยาวได้ถึง 60 เซนติเมตร
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Cynoglossus lingua
ตัวอย่างประโยค: ปลาที่ติดเบ็ดขึ้นมา เป็นปลาตาเดียวเสียส่วนใหญ่
adv in the public eye
คำอธิบาย: มองมาที่จุดเดียวกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: all looking together , eyes of the masses are fixed on somebody or something , in the public gaze , under the watchful eyes of the people
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนในหอสมุดมองเธอเป็นตาเดียวหลังจากเธอทำหนังสือตก