ตาเข

ภาษาอังกฤษ


n squint
คำอธิบาย: ตาเหล่น้อย
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหล่ , ตาเอก , ตาส่อน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันหมอสามารถผ่าตัดแก้ไขตาเขได้
n squint
คำอธิบาย: ตาเหล่น้อย
ความหมายเหมือนกับ: ตาเหล่ , ตาเอก , ตาส่อน
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันหมอสามารถผ่าตัดแก้ไขตาเขได้