ตาลาย

ภาษาอังกฤษ


v be dizzy
คำอธิบาย: อาการที่มองเห็นอะไรไม่ชัดพร่าลายไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่ามัว , ตาพร่า , ตามัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be dazzled , feel dizzy
ตัวอย่างประโยค: ฉันตาลายไปหมดแล้ว เพราะยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้า