ตาลปัตร

ภาษาอังกฤษ


n talipot fan
คำอธิบาย: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย
หน่วยนับ: เล่ม
ความหมายเหมือนกับ: พัดเปรียญ , พัดยศ , ตาลิปัตร
ตัวอย่างประโยค: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร