ตาล

ภาษาอังกฤษ


n Toddy palm
คำอธิบาย: ชื่อไม้ต้นชนิด Borassus flabellifer Linn. ในวงศ์ Palmae ใบใหญ่ ดอกเพศผู้และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น ตาลตัวผู้ออกดอกเป็นงวงคล้ายมะพร้าว ไม่มีผล ตาลตัวเมียออกดอกเป็นช่อเดี่ยวๆ ผลใหญ่กลมโตเป็นทะลาย
หน่วยนับ: ต้น
ความหมายเหมือนกับ: ต้นตาล
คำที่เกี่ยวข้อง: Borassus flabellifer Linn. , palmyra palm , fan-palm , sugar palm
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีตาลมากที่สุดในประเทศไทย