ตารางเซนติเมตร

ภาษาอังกฤษ


clas square centimetre
คำอธิบาย: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร
คำที่เกี่ยวข้อง: square centimeter
ตัวอย่างประโยค: เขาสร้างแบบจำลองบ้านขนาด 60 ตารางเซนติเมตร