ตารางสอน

ภาษาอังกฤษ


n classroom time table
คำอธิบาย: ตารางที่บรรจุรายการสอน ว่า วันใด เวลาใด สอนวิชาใด
ความหมายเหมือนกับ: ตารางเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: subject time table
ตัวอย่างประโยค: ครูทุกคนต้องเข้าสอนตามตารางสอนที่โรงเรียนกำหนด